Loading...

Социалната мрежа на България

Блог

Резултати от търсене по таг: "застраховки"

През последните няколко години ЗК „Лев Инс“ АД е безспорен пазарен лидер в автомобилното застраховане, което съставлява най–големия дял от портфейлите на общозастрахователните компании в България.

Най-значимото предимство е фактът, че ЗК „Лев Инс” АД е дружеството с най–големи застрахователни резерви. Същите са заделени в съответствие с всички законови изисквания и са контролирани от Комисията за финансов надзор на Р. България. Този факт превръща дружеството във финансово най-стабилното на българския застрахователен пазар.

За 2013 г. ЗК "Лев Инс" АД е на първо място по основния показател - пазарен дял. Компанията държи 13, 4 % от българския застрахователен пазар по пряко застраховане.

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ОТ ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД 

предлага:
Достъпни цени
Възможност за разсрочено плащане до 12 вноски
Бързо и коректно изплащане на обезщетения
Бонуси и отстъпки по други видове застраховки.

ЗАСТРАХОВКАТА ”Активна грижа към Гражданска отговорност" само за 6 лв. от ЗК "Лев Инс" АД

Предимства на "Активна грижа"

Преференциална цена
На достъпна цена от 6 лева клиентите на ЛЕВ ИНС по "Гражданска отговорност" получават "Активна грижа" - квалифицирана медицинска или първа долекарска помощ в случай на ПТП.

Бърза реакция
В случай на пътнотранспортно произшествие, към Вас незабавно се насочва наземна помощ от линейки, таксита, мобилни групи с обучен водач за оказване на първа помощ или медицински хеликоптер.

Денонощен кол център
Нашите специалисти Ви очакват денонощно на безплатния телефон за спешни случаи:
0800 10 200

Хеликоптери на разположение
Медицинският хеликоптер AGUSTA A109K2 е в пълна готовност за спасяване на пострадали при инциденти, възникнали на територията на страната.

Покритие на труднодостъпни райони
Медицинският хеликоптер на ЛЕВ ИНС е в готовност да реагира при инциденти на отдалечени и труднодостъпни места, както и в планината. През зимния сезон 2014-2015 г. ще откриете застраховка "Активна грижа" на всички каси за продажба на лифт карти в к.к. Банско.

Защита на всички пътуващи в МПС
Застраховка "Активна грижа" за клиенти на ЛЕВ ИНС с "Гражданска отговорност" осигурява пълно покритие за пътниците в автомобила.

За повече информация по тези застраховки и конкретни оферти се обърнете към http://www.zastra.bg
Застраховката „Каско на МПС” е доброволна и осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
ЗАД „Армеец” обезщетява пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил, причинени от рискове, групирани в следните клаузи: КЛАУЗА “М” – МИНИМАЛНО КАСКО
Покриват се щети на застрахованото МПС, причинени от следните рискове:
• Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на престой на МПС и неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие;
• Природни бедствия – буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм и мълния, удар на МПС от предмети, отнесени от буря или ураган, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед. КЛАУЗА “Ч” –ЧАСТИЧНО КАСКО
По тази клауза се покриват се щети на застрахованото МПС, причинени от следните рискове:
• Всички рискове, посочени в клауза “М”;
• Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на движение на МПС или при включване и работа на двигател по време на престой;
• Авария, произлязла от сблъскване на МПС по между им или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни, скални маси и други, нарушена цялост на пътното покритие, падащи дървета и клони, падащи предмети от сгради и летателни тела;
• Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС;
• Пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано.КЛАУЗА “К” – КРАЖБА
По тази клауза Застрахователят покрива:
• Кражба на цяло МПС;
• Грабеж на цяло МПС;
• Противозаконно отнемане на цяло МПС с намерение за ползване;
• Щети на открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС;
• Кражба чрез взлом на фабрично монтирано мултимедийно оборудване, вкл. аудио, видео и/или навигационно оборудване КЛАУЗА “П” – ПЪЛНО КАСКО
По тази клауза Застрахователят покрива ПЪЛНА ЗАГУБА или ЧАСТИЧНА ЩЕТА на застрахованото МПС причинени от всички рискове в клаузите “М”, “Ч”, и “К”. КЛАУЗА “А” – МУЛТИМЕДИЙНО ОБОРУДВАНЕ
По тази клауза Застрахователят покрива кражба чрез взлом и злоумишлени действия на трети лица на допълнително монтирано и трайно прикрепено мултимедийно оборудване, вкл. аудио, видео и/или навигационно оборудване, срещу заплатена допълнителна премия. Клаузата може да се сключи само в комбинация с клауза
За повече информация по тези застраховки и конкретни оферти се обърнете към Zastra.bg ТУК „П”.АВТОМОБИЛЕН АСИСТАНС ЗА ЧУЖБИНА
За всички застраховани по застраховка „Каско” леки автомобили (до 9 места, вкл. мястото на водача и с общо тегло до 3,5 т.) с български регистрационни номера се предоставя БЕЗПЛАТНО покритие Автомобилен асистанс за чужбина. Покритието „Автомобилен асистанс за чужбина” е включено автоматично във всяка една полица. Описаните в специалните условия услуги, се предоставят от Inter Partner Assistance S. A. чрез АХА Assistance.
Покритието е валидно за територията на държавите – членки на системата Зелена карта
По застраховка „Каско на МПС” ЗАД „Армеец” предлага следните допълнителни покрития:
• разходи за транспортиране на автомобила на разстояние до 250 км, когато той не е в движение, от мястото на застрахователното събитие до най-близкото място за ремонт или до местодомуването;
• разходи за престой на увредения автомобил на паркинг до 7 дни;
• всички разумно направени разноски за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетата на застрахованото МПС;
• допълнителни разходи при настъпили застрахователни събития извън територията на Република България:
- за временен (провизорен) ремонт до степен, гарантираща безопасното завръщане на автомобила в Република България на собствен ход за сума ненадхвърляща 10 % от застрахователната сума на застрахованото МПС;
- транспортни разноски за репатриране, когато автомобилът не е в движение за сума не надхвърляща 10% от застрахователната сума на застрахованото МПС, но не повече от 1000 лева;
- разноски за отговорно пазене на автомобила до транспортирането в Република България, но не повече от 15 дни от датата на застрахователното събитие и за сума не надхвърляща 10 % от застрахователната сума на застрахованото МПС, но не повече от 500 лева.
КЪДЕ Е ВАЛИДНА ЗАСТРАХОВКАТА?
Застрахователното покритие е валидно за територията на държавите – членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.
Извън горните държави, застрахователното покритие за рисковете по клаузи “М” и “Ч” е валидно и за територията на държави, които са членове на системата Зелена карта.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
Договорената застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката и се определя от ЗАД „Армеец” на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство и други негови технически характеристики.
КАКВА Е ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКАТА
Цената на застраховката зависи от вида на автомобила, застрахователнатата сума, възрастта, предназначението му и др. Изчислява се като процент от застрахователната сума, съгласно действащата към датата на сключване на застраховката тарифа и може да бъде платена в брой или по банков път, еднократно или разсрочено до четири равни вноски в зависимост от желанието на застрахования. При разсрочено плащане на премията застраховката не се оскъпява. При сключване на застраховката, ЗАД „Армеец” предоставя отстъпки и бонуси  За повече информация по тези застраховки и конкретни оферти се обърнете към Zastra.bg ТУК

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „КАСКО”
Задължително условие за покриване на рисковете по клаузи “П” – Пълно каско и “К” – Кражба на леки и товарни автомобили с общо тегло до 3,5 тона е наличието функционираща сигнално-охранителна система със светлинна и/или звукова сигнализация. Наличието на имобилайзер не отменя задължението за наличието на сигнално-охранителна система. ЗАД “Армеец” изисква задължително представяне на МПС за оглед и заснемане от посочено от Застрахователя лице към датата на начало на застрахователния договор. (пунктовете за оглед). ВНИМАНИЕ! Застраховката влиза в сила, ако е платена застрахователната премия или договорената първа вноска от нея и след като са изпълнени изискванията за оглед и заснемане на МПС.
За определени марки и модели МПС се изисква допълнително монтирано устройство за защита/GPS тракер от одобрен от ЗАД „Армеец” тип. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на застраховка „Каско”, Застрахованият е длъжен:
• незабавно да уведоми съответните компетентни държавни органи и да изиска издаване на съответния документ, удостоверяващ събитието;
• в срок до 2 часа от узнаването за настъпване на кражба или грабеж на МПС, експлозия или пожар, да уведоми застрахователя своя брокер на посочения в полицата денонощен телефон (включително и в неработни дни) и да подаде писмено уведомление в най-близкия офис в срок до 24 часа;
• в срок до 7 дни от узнаването за настъпване на други застрахователни събития, да подаде писмено уведомление в най-близкия офис на застрахователя;
• да предостави МПС за оглед и описание на щетите. Огледът на щетите се извършва в офис на ЗАД „Армеец” или на адрес, посочен от застрахования, в случай че МПС не може да се придвижва на собствен ход;
• да предостави изисканите от застрахователя документи за доказване на събитието и определяне размера на щетите. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Вариантите на определяне на застрахователните обезщетения се прилагат в зависимост от датата на първа регистрация на застрахованото МПС, размера на застрахователната премия и договорените допълнителни условия при сключване на застраховката, и са както следва:
За МПС до 4 години към датата на начало на застраховката, считано от датата на първа регистрация
• ремонт в официален сервиз за съответната марка или по представени оригинални фактури от официален сервиз;
• ремонт в доверен сервиз на ЗАД „Армеец”;
• по представени оригинални фактури от друг сервиз след изрично писмено съгласие на ЗАД „Армеец”;
• по експертна оценка.
За МПС над 4 до 12 години към датата на начало на застраховката, считано от датата на първа регистрация
• ремонт в доверен сервиз на ЗАД „Армеец”;
• по представени оригинални фактури от друг сервиз след изрично писмено съгласие на ЗАД „Армеец”;
• по експертна оценка.
За МПС над 12 години към датата на начало на застраховката, считано от датата на първа регистрация
• по експертна оценка. Важно!
Условието за ремонт в доверен сервиз е начислената премия да е не по-малко от 475 лв. за леките автомобили и джиповете, товарните до 3,5 т. общо тегло и туристически ремаркета. За товарните автомобили над 3,5 т. общо тегло, автобусите и специалните автомобили минималната премия за ремонт в доверен сервиз е 650 лв.
Леки МПС над 4 до 8 години могат да се отремонтират в официален сервиз, ако при сключване на застраховката е начислено завишение на премията в размер на 30% (от основната премия). Леки МПС над 12 до 15 години и застрахователна сума над 8 000 лв. могат да се отремонтират в доверен сервиз, ако при сключване на застраховката е начислено завишение на премията в размер на 10%. Застрахователното обезщетение се изплаща в брой или по банков път в срок до 15 дни след представяне на всички изискани от ЗАД „Армеец” документи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие и размера на обезщетението. Застраховка „Каско на МПС” може да сключите в Централно управление или агенциите и представителствата на ЗАД „Армеец” в цялата страна, както и чрез брокерите и агентите, които са в договорни отношения с компанията.http://www.zastra.bg

Търсене по таг

#love #sad 14 февруари cerb detska kolichka dimitar beleliev fbet herbal supplements ip камери kameri korektna firma love onlain igri oriflame pvc дограма rent a car sadness seo seo optimizaciq seo оптимизация videonabludenie автоматизация автомобили на газ автомобили под наем америка аминокиселини аромат бабини зъби базални зъбни импланти бебешки колички бебешки колички белелиев бижута бижутерия бизнес билков екстракт билкови добавки билкови секс стимуланти билкови хранителни добавки болка български билки български добавки български трибулус велико търново вертикални щори видеоконтрол видеонаблюдение видеонаблюдение цена врати входни врати външни щори вътрешни врати газов инжекцион газови уредби генератори гинко билоба гражданска отговорност грим дамски бижута дамски парфюми диета димитър белелиев добавки за бързо покачване на мускулна маса добавки за енергия добавки за енергия и издръжливост добавки за енергия и сила добавки за изгаряне на мазнини добавки за изчистване добавки за изчистване на мазнини добавки за концентрация добавки за отслабване добавки за полова активност добавки за полова мощ добавки за простата добавки за пчели добавки за спокоен сън добавки за сън дограма дрехи дървеници екдистерон екскурзия екстракт от левзея екстракт от трибулус еленов корен ефбет за концентрация и памет завеси софия запалки запалки за пури застраховки защита зъбни импланти зъболекар зъболекар софия изработка на сайт имоти интериорни врати интернет йохимбе йохимбин камери камери за видеонаблюдение кино козметика кола под наем коли под наем количка колички контрол на достъпа копнеж коректна фирма котли красота крем кръвен здравец кухни левзея линк билдинг липсваш ми литекс лично творчество лъжа любов магазин за пердета софия маска маски за лице мебели мебели за спалня медицинска козметика мечти мисли мода мрак мускулна маса добавки надежда нощ обич обувки онлайн игри оптимизация орифлейм отслабване очи парфюм пердета софия цени писмо подхранване на пчели покриви полова потентност почивка почистване на дома софия почистване софия почистващи услуги софия предателство работа работа в чужбина разбито сърце рент а кар ресторанти в софия сайт самота сащ свети валентин сео сертификат сертификат коректна фирма сила системи за сигурност спомен спомени стоматолог страст сълзи сън сърце той траурна агенция траурни услуги трибулус уеб дизайн уиски фет бърнър филми фирма за почистване софия фитнес добавки хамалски услуги хидроизолация хлебарки хоризонтални щори хранителни добавки хранителни добавки за имунитет хранителни добавки за имунната система хранителни добавки за мускулна маса хранителни добавки за черен дроб и жлъчка целувка церб цигари чувства щастие